Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

Odluka o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica

Na osnovu člana 36 st. 5 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Republike Crne Gore" br. 06/02, "Službeni list Republike Crne Gore" br. 17/07, 80/08, 40/10, 36/11 i 40/11) i člana 37 Statutra Republičkog Zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora Društva na VI redovnoj sjednici održanoj dana 30.05.2019. godine , donosi:

ODLUKU

o sazivanju XX redovne sjednice Skupštine akcionara Društva

I   Saziva se XX redovna sjednica Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za dan 01.07.2019. godine. sa početkom u 18:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva u Podgorici, Bulevar revolucije br.2 sala 1, prizemlje, sa sledećim

Dnevnim redom

  1. Usvajanje zapisnika sa XIX redovne Skupštine  akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 19.06.2018. godine;
  2. Usvajanje Finansijskih izvještaja "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2018. godinu;
  3. Usvajanje izvještaja o poslovanju "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2018. godinu;
  4. Imenovanje revizora za 2019. godinu;
  5. Razrešenje članova Odbora direktora;
  6. Izbor članova Odbora direktora;
  7. Tekuća pitanja.

 

II Zadužuje se Sekretar Društva da pbjavi sazivanje XX redovne Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica u skladu sa tačkom 1 ove Odluke.

 

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

potzpis

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacija za preuzimanje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Predlog Odluke o usvajanju zapisnika sa XIX redovne sjednice Skupštine akcionara

2 Predlog Odluke za usvajanje Finan.izvještaja za 2018. godinu

3 Predlog Odluke za usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu

4 Predlog Odluke za imenovanje revizora za 2019. godinu

5 Predlog Odluke za razrješenje članova odbora direktora

6 Predlog Odluke o izboru članova odbora direktora

7 Glasački listić za xx skupstinu akcionara rzup-a

8 PUNOMOĆJE-XX redovna Skupstina akcionara RZUP-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  01  jul  2019 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2