Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXIX Redovne sjednice Skupštine akcionara RZUP AD Ponovljeno

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20 i 146/21), člana 37 stav 1 Statuta privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgoricai Odluke Odbora direktora o sazivanju XXIX Redovne sjednice Skupštine akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica, br. 362/2 od 27.05.2024. godine, objavljuje se sljedeće:

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIX Redovne sjednice Skupštine akcionara

privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Podgorica


Redovna sjednica Skupštine akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica zakazana je za 28.06.2024. godine i održaće se u sjedištu Društva u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa XXVIII vanredne sjednice Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica,

održane dana 02.10.2023. godine;

2. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih iskaza “Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica za 2023. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;

3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju “Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica za 2023. godinu;

4. Donošenje odluke o izboru nezavisnog spoljnjeg revizora “Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica za 2024.godinu;

5. Tekuća pitanja.

Materijal za Redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara privrednog društva “Republički zavod za urbanizam i projektovanje” AD Podgorica sa predlogom odluka i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2,svakog radnog dana od 08,00–16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o predlogu iz tačke 1, 2, 3 i 4 Dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupljenih akcionara.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari (tačka 4).

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

Odbor Direktora,
Predsjednik Slobodanka Papić

 

Dokumentacija za preuzimanje:

1. Obavještenje o sazivanju XXIX sjednice SA

2. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXIX redovnu SA

3. Punomoćje


logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2