Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXIII redovne Skupštine akcionara - Ponovljeno

Na osnovu člana 135 i 136 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20) člana 37 stav 1 Statuta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, iz aprila 2021.godine i Odluke Odbora direktora o sazivanju Redovne godišnje Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, br. 655/1 od 28.05.2021.godine, objavljuje se slijedeće

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIII Redovne godišnje Skupštine akcionara

Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD


Redovna godišnja Skupština akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, zakazana je za dan 30.06.2021. godine u Podgorici, u prostorijama Društva, sa početkom u 18:00 časova, sa slijedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Odluka o usvajanju  Finansijskih iskaza Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora ;
  2. Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD za 2020. godinu;
  3. Odluka o izboru revizora za 2021. godinu;
  4. Tekuća pitanja

 

Materijal za Redovnu godišnju Skupštinu akcionara Društva sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o predlogu iz tačke 1, 2 i 3 Dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupljenih akcionara.

Revizor Društva bira se između kandidata koje predlože kvalifikovani akcionari (tačka 3).


Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                           Prof. dr Neda Ivović s.r.

Dokumentacija za preuzimanje:

  1. Obavještenje o sazivanju XXIII Redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara RZUP-a
  2. PUNOMOĆJE za XXIII redovnu Skupstina akcionara RZUP-a

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2