Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE o sazivanju XXII vanredne Skupštine akcionara

 

 

Na osnovu člana 135, 136 i 151 Zakona o privrednim društvima (“Službeni list Crne Gore” broj 65/20) i Odluke Odbora direktora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, br. 280/2 od 05.03.2021. godine, objavljuje se slijedeće 

 

 

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXII vanredne Skupštine akcionara

Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD

 


Vanredna Skupština akcionara 
Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2, zakazana je za dan 06.04.2021. godine u Podgorici, u prostorijama Društva, sa početkom u 18:00 časova, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

 

  1. Predlog odluke o usvajanju  Statuta Društva;
  2. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Društva;
  3. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora Društva;

 

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara Društva sa predlogom odluke i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima Društva 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu Društva, Bulevar Revolucije broj 2, svakog radnog dana od 08,00 – 16,00 časova.

Kvorum za Skupštinu akcionara Društva čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.

Odluka o predlogu iz tačke 1. dnevnog reda donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih akcionara.

Odluka po predlogu iz tačke 2. i 3. dnevnog reda donosi se većinom prisutnih ili zastupanih akcionara.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova prisutnih ili zastupanih akcionara.


Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 14,00 časova.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon br. +382 67 265 522.

 

 

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                           Prof. dr Neda Ivović s.r.

 

Dokumentacija za preuzimanje:

  1. Obavještenje o sazivanju XXII vanredne sjednice Skupštine akcionara RZUP-a
  2. Glasački listić za XXII vanrednu Skupštinu akcionara RZUP-a
  3. Punomoćje za XXII vanrednu Skupštinu akcionara RZUP-a

  19  mar  2021 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2