Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

OBAVJEŠTENJE O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XXI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 37 Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br. 6/02 i „Sl.list CG“,br. 17/07, 80/08, i 36/11) člana 85 i 86 Statuta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje broj 776-5/1 od 19.06.2018. godine i Odluke Odbora direktora Društva br. 310/1 od 14.05.2020. godine, akcionarima Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje daje se

O B A V J E Š T E NJ E
O PROŠIRENJU DNEVNOG REDA XXI REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

I U dnevnom redu XXI redovne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje, zakazane za 08.06.2020. godine sa početkom u 18 časova, dodaju se tri nove tačke koje glase:

4.Odluka o pokriću akumuliranih gubitaka i formiranju sredstava rezervi;

5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića akumuliranog gubitka i formiranja sredstava rezervi;

6. Izmjene Statuta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje sa prečišćenim tekstom“

II Nakon izmjene iz tačke I konačan dnevni red XXI redovne Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa XX redovne Skupštine akcionara "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica, održane dana 01.07.2019. godine;
  2. Usvajanje Finansijskih izvještaja "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2019. godinu;
  3. Usvajanje izvještaja o poslovanju "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2019. godinu;
  4. Odluka o pokriću akumuliranih gubitaka i formiranju sredstava rezervi;
  5. Odluka o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića akumuliranog gubitka i fomiranja sredstava rezervi;
  6. Izmjene Statuta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje sa prečišćenim tekstom
  7. Imenovanje revizora za 2020. godinu;
  8. Razrješenje članova Odbora direktora;
  9. Izbor članova Odbora direktora;
  10. Tekuća pitanja.

 

III Materijali za tačke 4, 5 i 6 biće izloženi zajedno sa materijalima ostalih tačaka dnevnog reda i o njima će se izjašnjavati XXI redovna Skupština akcionara shodno obavještenju od 08.05.2020. godine.

IV Skupština se može održati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenih punomoćnika.

Odluke iz tač. 1, 2 i 3 donose se većinom glasova prisutnih ili zastupljenih akcionara od kvoruma koji čini najmanje polovina ukupnog broja akcija.


Odluke iz tačaka 4, 5 i 6 donose se dvotrećinskom većinom ukupnog broja glasova.

Revizor Društva se bira između kandidata koji predlože akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Za članove Odbora direktora biće izabrani kandidati koji po tzv. kumulativnom principu dobiju najveći broj glasova.


Materijal XXI Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje izložiće se na uvid akcionarima u poslovnim prostorijama Društva, u Podgorici, Bulevar revolucije broj 2.

Uvid u material XXI redovne Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 8:00-16:00 časova.

Informacije vezane za XXI redovnu Skupštinu akcionara biće dostupne na internet stranici Društva: www.rzup.me.

 

V Ovo obavještenje, pored objavljivanja u dnevnim novinama biće dostupno i na sajtu Društva: www.rzup.me.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

prof. dr Neda Ivović s.r.

Dokumentacija za preuzimanje: 

1. XXI redovna skupstina akcionara

2. GLASAČKI LISTIĆ ZA XXI SKUPSTINU AKCIONARA RZUP-A

3. Punomocje 08.05.2020.

 

 


logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2