Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

Odluka o prekidu ХIХ redovne sjednice Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica 25.05.2018.

Odluka o prekidu ХIХ redovne sjednice Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica 25.05.2018.


Na osnovu čl. 36 st. 6 i 7 i čl. 37 st. 5 Zakona о privrednim društvima ("SI. list RCG", br. 06/02, "SI. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) i čl. 39 st. 2, čl. 40 st. 4 i čl. 44 st. 2. Statuta Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje broj 1940/2 od 30.08.2016. godine, Skupština akcionara na XIX sjednici Skupštine održanoj 25.05.2018. godine, razmatrala је materijal ро tački 2 . dnevnog reda, i sa tim u vezi donijela је

 

O D L U K U

o prekidu ХIХ redovne sjednice Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD Podgorica

 

  1. Prekida se XIX redova sjednica Skupštine akcionara Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje AD (u daljem tekstu: Društvo) do dostavljanja dopune materijala od strane predlagača potrebnih za razmatranje i usvajanje:
      • izvještaja о radu "Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje" AD Podgorica za 2017. godinu
      • izvještaja о finansijskom poslovanju za 2017. godinu
  2. Zadužuje se Sekretar Društva da objavi Odluku о prekidu XIX redovne sjednice Skupštine akcionara Društva u skladu sa tačkom 1 ove Odluke.
  3. Za nastavak prekinute sjediće određuje se četvrtak 07. Jun 2018. godine u 17:00 časova u sjedištu Društva.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje:

Većinom glasova prisutnih akcionara u skladu sa Zakonom i Statutom Društva, donijeta je odluka kao u dispozitivu.

 

Za sve dodatne informacije kontakt telefon Skeretara društva +382 20 407 857.


  28  maj  2018 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2