Bulevar revolucije 2 Podgorica

f logo

Projekti u toku

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ODRŽAĆE SE 27.06.2017.

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA ODRŽAĆE SE 27.06.2017.

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima („Sl.list RCG“ br.06/02, „Sl.list CG“ br.17/07, br.80/08, br.40/10, br.36/11 i br.40/11) i člana 37 i 40 Statuta „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica Odbor direktora saziva

XVIII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU AKCIONARA
RZUP AD PODGORICA

Za dan 27.06.2017. godine, u 17 časova, u prostojiama Društva u Podgorici, Bulevar revolucije br. 2, sala 1, na prizemlju.

D n e v n i   r e d

 

  1. Usvajanje zapisnika sa XVII Skupštine akcionara RZUP-a AD Podgorica, održane dana 30.08.2016. godine.
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu „Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje“ AD Podgorica za 2016. godinu.
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju za 2016. godinu.
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja ovlašćenog revizora za poslovnu 2016. godinu.
  5. Izbor ovlašćenog revizora za poslovnu 2017. godinu.
  6. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Društva.
  7. Tekuća pitanja.

 

Materijali za Skupštinu stavljaju se na uvid akcionarima u kancelariji Sekretara društva od dana objavljivanja poziva u dnevnom listu „Pobjeda“ i na sajtu Društva – www.ruzp.me.

Skupštini mogu prisustvovati vlasnici akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Indetifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom. Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkog listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 12 časova.

Odluke po svim tačkama dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova, pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje polovinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa (1.089,211 akcija od ukupno 2.178,421 akcja sa pravom glasa).

Za sve dodatne informacije kontakt telefon Skeretara društva +382 20 407 857.


  27  maj  2017 ,

logo2

RZUP - najstarija planersko-projektantska institucija u Crnoj Gori, osnovana je još 1946. godine

 

Kontakt

Bulevar revolucije 2 Podgorica,
Tel: +382 20 407 855
Fax: +382 20 407 894
Email: office@rzup.me

fb  google plus logo  twitter  linkedin icon  Email2